© 2014 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING, KMITL
 

หน้าแรก

Updated 30 June 2018

อุตสาหกรรมอาหารเป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย Thailand 4.0 ( ประเทศไทย 4.0 ) ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สจล. ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญต่อบทบาทของวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนา จึงพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหารขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในระบบการผลิต การสร้างโรงงาน การสร้างสายการผลิต รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทางด้านวิศวกรรมอาหาร มีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอาหาร โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมอาหาร ที่เข้าใจระบบการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม เพื่อสามารถพัฒนาระบบการผลิตให้เหมาะกับยุคปัจจุบันที่มีการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

China Product Safety

 

4472253350_336143de04_o

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร จะเป็นผู้ที่มีความรู้เข้าใจในกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่การออกแบบและการสร้างโรงงานอาหารหรือเครื่องจักรที่ถูกต้องตามหลักการ Hygienic design ออกแบบกระบวนการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจระบบสนับสนุนในโรงงาน เช่น ระบบน้ำ ไอน้ำ ไฟฟ้า ระบบทำควาามเย็นและปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เข้าใจมาตรฐานการตรวจวัดและควบคุมเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน รวมไปถึงกฎหมาย ข้อบังคับหรือข้อกำหนดสากลในการผลิตอาหาร เช่น GMP HACCP BRC HALAL เป็นต้น ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหาร

1898013_10152306875212174_1346353153_n
© 2014 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING, KMITL