© 2014 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING, KMITL
 

หน้าแรก

Updated 30 June 2018
 S__193822771timeline_25610424_1159371S__910213361Freezing&Refrig2018_180709_00331898013_10152306875212174_1346353153_n

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยผลผลิตการเกษตรจนได้สมญาว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตเกษตรในรูปแบบที่ยังไม่ผ่านการแปรสภาพนั้นมีมูลค่าต่ำและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดปัญหาการสูญเสีย ทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกษตรได้มหาศาล นับเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยรวม

5612099123_8d31d09035_o

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอาหาร โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อสามารถพัฒนาระบบการผลิตให้เหมาะกับยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

China Product Safety

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สจล. ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญต่อบทบาทของวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมอาหารขั้นสูง ซึ่งยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ จึงพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหารขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทางด้านวิศวกรรมอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

4472253350_336143de04_o

ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา ออกแบบ ควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการผลิตแปรรูปอาหาร ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ผลิตผลทางการเกษตร และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

© 2014 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING, KMITL