© 2014 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING, KMITL

Tag Archives: หลักการและเหตุผล :

หลักการและเหตุผล :

วิศวกรรมอาหารเป็นศาสตร์ที่บูรณาการพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในหลายแขนงวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหารจึงมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย นอกจากนั้นวิศวกรรมอาหารยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารให้ยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมอาหารจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้ก้าวหน้าและทันต่อสถานการณ์โลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมอาหาร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป

© 2014 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING, KMITL