ปรัชญา,ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

quotes-1600-900-wallpaper

 

ปรัชญา

  • การศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมอาหารเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ความสำคัญ

  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมอาหารขั้นสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการวิจัย สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีอาหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบุคลากร วิศวกร นักวิจัย และนักวิชาการ ที่มีความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านวิศวกรรมอาหาร มีความสามารถในการออกแบบ วิจัย พัฒนา ควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตที่จบด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมอาหาร
  • เพื่อรองรับงานวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมอาหารแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยให้เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสู่มาตรฐานสากล

วิศวกรรมอาหาร