นางสาววราภรณ์ มาไพศาลทรัพย์

PNuiนางสาววราภรณ์ มาไพศาลทรัพย์
(Miss. Waraporn Mapaisansup)

นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ชั้น 2 ตึก 12 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

[icon name=”icon-envelope”]waraporn.ma@kmitl.ac.th
[icon name=”icon-bullhorn”]02-329-8356-8 ต่อ 25
[icon name=”icon-print”]02-329-8356 ต่อ 13

วิศวกรรมอาหาร