นางบุญนำ ผลโพธิ์

PNumนางบุญนำ ผลโพธิ์
(Mrs. Boonnum Phonpol)

เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ชั้น 2 ตึก 12 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

[icon name=”icon-envelope”]boonnum.ph@kmitl.ac.th
[icon name=”icon-bullhorn”]02-329-8356-8 ต่อ 23
[icon name=”icon-print”]02-329-8356 ต่อ 13

วิศวกรรมอาหาร