ประวัติภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

6

ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งและพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถสรุปได้ดังนี้

  • เมื่อปีพุทธศักราช 2534 มีนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) สาขาวิศวกรรมอาหาร รุ่นแรกสำเร็จการศึกษา จำนวน 10 คน ในขณะนั้นสาขาวิชา อาหาร เป็นสาขาวิชาที่อยู่ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ซึ่งแบ่งเป็น 2 สาขาวิชาคือ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และวิศวกรรมอาหาร
  • ปีพุทธศักราช 2538 ได้มีการจัดตั้งโครงการภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และมีคำสั่งจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แต่งตั้งหัวหน้าโครงการภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ในวันที่ 3 สิงหาคม 2538
  • เดือน มิถุนายน 2539 เริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร รุ่นแรก และจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2543 จำนวน 19 คน
  • วันที่ 28 สิงหาคม 2539 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 345
  • ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอุปกรณ์ การเรียนการสอน การวิจัย ทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษา เป็นที่รู้จักและได้รับการ ยอมรับจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี ภาควิชาได้ดำเนินการจัดเรียนการสอนและการวิจัย ในด้านวิศวกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตวิศวกรในระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ ภาควิชามีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ประกอบด้วยเครื่องจักรแปรรูปในระดับ Pilot Scale เพื่อการศึกษา วิจัยและฝึกอบรม

วิศวกรรมอาหาร