วิศวกรรมอาหาร

วิศวกรรมอาหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มุ่งเน้น การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ในการออกแบบระบบการผลิตอาหาร การวางผังโรงงาน เครื่องจักรกล ตลอดจนกระบวนการผลิตในการแปรรูปอาหาร ให้เหมาะสมกับสภาพวัตถุดิบให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ สามารถควบคุมและปรับปรุง กระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในพื้นฐานวิศวกรรม  กระบวนการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมครื่องจักรในการผลิต ผสมผสานกับความรู้ด้านคุณสมบัติของอาหารและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอาหารใน ระหว่างกระบวนการผลิต

วิศวกรอาหาร จะเป็นบุคคลกรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน อุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลดการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารจากต่างประเทศ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

[icon name=”icon-arrow-right”]ประวัติสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

[icon name=”icon-arrow-right”]ปรัญญา,ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

[icon name=”icon-arrow-right”]ความถนัดของสาขาวิชา/สาขาย่อย

[icon name=”icon-arrow-right”]เครื่องมือ/อุปกรณ์ในสาขาวิชา

[icon name=”icon-arrow-right”]ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

วิศวกรรมอาหาร