© 2014 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING, KMITL

วิศวกรรมอาหาร

Chocolate factory

วิศวกรรมอาหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มุ่งเน้น การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้้ความสามารถ ในการออกแบบเครื่องจักรกล ตลอดจนกระบวนการผลิตในการแปรรูปอาหาร ให้เหมาะสมกับสภาพวัตถุดิบให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ สามารถควบคุมและปรับปรุง กระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในพื้นฐานวิศวกรรม เครื่องจักรกล กระบวนการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม ผสมผสานกับความรู้ด้านคุณสมบัติของอาหารและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอาหารใน ระหว่างกระบวนการผลิต

วิศวกรอาหาร จะเป็นบุคคลกรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน อุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลดการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารจากต่างประเทศ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

รู้จักเรามากขึ้น

บุคลากร

ติดต่อเรา

© 2014 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING, KMITL