© 2014 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING, KMITL

ความถนัดของภาควิชา/สาขาย่อย


FOOD PROCESSING MACHINES

 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร

FOOD PROCESSING SYSTEMS

 • การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมอาหาร
 • การถ่ายเทความร้อนและมวลสารในระหว่างกระบวนการแปรรูปอาหาร
 • การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหาร
 • การประเมินเนื้อสัมผัสของอาหาร
 • การออกแบบระบบความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
 • การทำแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารแห้งสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ
 • กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูชั่น
 • การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบการแปรรูปอาหาร
 • การพัฒนากระบวนการผลิตชาสมุนไพรคุณภาพสูง ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • การศึกษาสมบัติและวิเคราะห์ลักษณะ เฉพาะของอาหารด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพ
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพ เคมีกายภาพ และโครงสร้างของอาหาร ต่อกระบวนการแปรรูปและสมบัติด้านอื่น ๆ เช่น การเก็บรักษาและสมบัติทางประสาทสัมผัส
 • เทคโนโลยีการอบแห้งอาหาร
 • วิเคราะห์คุณภาพอาหารโดยวิธี Acoustic

FOOD SAFETY

 • ความปลอดภัยของอาหาร

FOOD INDUSTRY MANAGEMENT

 • การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • การศึกษาเพื่อจัดทำสารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ (FoodWikiThailand)
 • การปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

FOOD BIOTECHNOLOGY

 • การปรับสภาพและการผลิตน้ำในอุตสาหกรรม

Image000026a00d8341d6c2753ef017d3ea8e677970c-800wi100px-Food_Safety_2HB8CbPTq_Pxgen_r_467xAPCR_tubes

© 2014 DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING, KMITL