หน่วยทดสอบ

หน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

Center of Food Processing Machinery  Standards and Services

 

                   

 

หน่วยทดสอบมาตรฐานสมรรถนะเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

Performance Food Equipment Standard Testing Service

 

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย คือมีเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีสมรรถนะที่แข่งขันได้ แต่ปัจจุบันผู้ผลิตของไทยส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งผลิตเครื่องจักรป้อนอุตสาหกรรมอาหารระดับครัวเรือน หรือผู้ผลิตที่ผันตัวจากเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ทำให้ขาดองค์ความรู้การออกแบบ เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร สมรรถนะการทำงานไม่เหมาะสม จึงมีความจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบกำหนด ทดสอบมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารให้แข่งขันได้

หน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะเครื่องจักรแปรรูปอาหาร สจล. ประกอบด้วย 2 หน่วยทดสอบย่อย
1. หน่วยทดสอบมาตรฐานสุขลักษณะเครื่องจักร
2. หน่วยทดสอบมาตรฐานสมรรถนะเครื่องจักร 

โดยทั้ง 2 หน่วยทำงานประสานกัน และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิตและผู้ใช้เครื่องจักรแปรรูปอาหาร ยกระดับเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ระดับสากล

คณะนักวิจัย
• ผศ.ดร. เจษฎา ชัยโฉม (หัวหน้าโครงการ)
• รศ.ดร. นวภัทรา หนูนาค (ผู้ร่วมวิจัย)
• รศ.ดร. ทวีพล ซื่อสัตย์ (ผู้ร่วมวิจัย)
• ผศ. สมัคร รักแม่ (ผู้ร่วมวิจัย)
• ผศ.ดร. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ (ผู้ร่วมวิจัย)
• รศ.ดร. ปิติเขต สู้รักษา (ผู้ร่วมวิจัย)
• รศ. สักรียา ชิตวงศ์ (ผู้ร่วมวิจัย)

 

วิศวกรรมอาหาร