เรื่องทั้งหมดโดย Aohpetus

หลักการและเหตุผล :

วิศวกรรมอาหาร เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์หลายแขนงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณพิตเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต อุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหารจึงมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมอาหารจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมอาหาร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการเสนอผลงานและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการ ระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆในประเทศ

2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ทางวิชาการ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมอาหารระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ :

สถานที่ดำเนินการ :        ห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ :     ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

รูปแบบการประชุมวิชาการ :

เป็นงานเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการด้านวิศวกรรมอาหาร หัวข้อการประชุมจะครอบคลุมนวัตกรรม งานวิจัยทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ ตามหัวข้อที่กำหนด (แสดงข้างล่าง) โดยมีกิจกรรมการประชุม ดังนี้

1.  การเสนอผลงานภาคบรรยาย

2.  การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

3.  นิทรรศการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

*อนึ่งบทความที่ได้รับการคัดเลือกส่วนหนึ่งจะนำลงตีพิมพ์ในวารสารวิศวสารลาดกระบัง:ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI

หัวข้องานวิจัยที่กำหนด :

–          Food Machinery

–          Food Processing

–          Food Process Instrumentation and Control

–          Food Properties and Food Quality

–          Food Safety and Management

–          Food Packaging and Handling

–          Related Topics in Food Processing System

วิธีการลงทะเบียน :

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.foodeng.kmitl.ac.th/fenett2016

โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่าน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สจล.สาขาเทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหาร หมายเลขบัญชี 088-224648-2

ผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินเรียบร้อยจะได้รับเอกสารการประชุม (Proceeding) และของที่ระลึกในงานประชุม

กำหนดการสำคัญ :

ระดับปริญญาตรี

วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ       20 มกราคม 2559

การตอบรับบทความ        20 กุมภาพันธ์ 2559

วันเสนอผลงาน              19 เมษายน 2559

(หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2558)

ระดับประเทศ

วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ        20 ธันวาคม 2558

การตอบรับบทความ          20 มกราคม 2559

วันสุดท้ายรับบทความเต็ม    20 กุมภาพันธ์ 2559

วันเสนอผลงาน   19 เมษายน 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

คุณสุธัญญา ถาดนาค

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 02 329 8356-8 ต่อ 25

โทรสาร 02 329 8356-8 ต่อ 13

Email: fenett2016@kmitl.ac.th

Website: www.foodeng.kmitl.ac.th/fenett2016