หลักการและเหตุผล :

วิศวกรรมอาหาร เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์หลายแขนงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณพิตเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต อุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหารจึงมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านวิศวกรรมอาหารจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมอาหาร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป