สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

คุณสุธัญญา ถาดนาค

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 02 329 8356-8 ต่อ 25

โทรสาร 02 329 8356-8 ต่อ 13

Email: fenett2016@kmitl.ac.th

Website: www.foodeng.kmitl.ac.th/fenett2016