สถานที่ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ :

สถานที่ดำเนินการ :        ห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ :     ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง