วัน-เวลาและสถานที่จัดงาน :

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง