วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการเสนอผลงานและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการ ระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆในประเทศ

2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ทางวิชาการ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมอาหารระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง