รูปแบบการประชุมวิชาการ :

เป็นงานเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการด้านวิศวกรรมอาหาร หัวข้อการประชุมจะครอบคลุมนวัตกรรม งานวิจัยทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ ตามหัวข้อที่กำหนด (แสดงข้างล่าง) โดยมีกิจกรรมการประชุม ดังนี้

1.  การเสนอผลงานภาคบรรยาย

2.  การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

3.  นิทรรศการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

*อนึ่งบทความที่ได้รับการคัดเลือกส่วนหนึ่งจะนำลงตีพิมพ์ในวารสารวิศวสารลาดกระบัง:ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI