งานบริการวิชาการ

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอาหาร

Food Engineering Excellent Center (FEEC)

  • ดำเนินงานทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ดำเนินงานวิจัยนวัตกรรมด้านเครื่องจักรและการแปรรูปอาหาร
  • ให้คำปรึกษา กระบวนการผลิตและวางผังการผลิต
  • ผึกอบรมงานด้านวิศวกรรมอาหาร
  • ออกแบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิตอาหาร

รายละเอียดติดต่อ

โทร. 02-329-8356-8 ต่อ 0 หรือ e-mail: jedsada.ch@kmitl.ac.th

แบบฟอร์มขอใช้บริการวิชาการ 

วิศวกรรมอาหาร